Outils pour utilisateurs

Outils du site


sakia

Table des matières

Sakia

Installation

Sur Debian/Ubuntu :

$ wget https://github.com/duniter/sakia/releases/download/0.32.6/sakia-linux.deb
# dpkg -i sakia-linux.deb

Utilisation

Sources

sakia.txt · Dernière modification: 2020/08/09 13:03 (modification externe)